Odlog plačila davčnih obveznosti

Med epidemijo COVID-19 je bilo možno zaprositi za odlog oz. obročno plačilo davka skladno s pogoji Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju. Ta možnost je od 20.6.2020 ukinjena, torej ni več možno zaprositi za odlog ali obročno plačilo davkov na podlagi omenjenega zakona. Možno pa je zaprositi za odlog ali za obročno plačilo na podlagi določb Zakona o davčnem postopku.

Možno je:

  • Plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev v primeru hujše gospodarske škode.

V omenjenem primeru FURS seveda preverja kriterije za nastanek hujše gospodarske škode. V praksi se hujša gospodarska škoda kaže kot trajnejša nelikvidnost ali da je zavezanec izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere ni mogel vplivati in mu zato grozi hujša gospodarska škoda, z odlogom oziroma obročnim plačilom davka pa bi škodo lahko preprečil. Za odlog oz. obročno plačilo lahko zaprosite s posebnim obrazcem, ki je objavljen na sledeči povezavi: FURS – odlog – hujša gospodarska škoda.

  • Obročno plačilo ali odlog plačila davka z zavarovanjem (največ 24 mesečnih obrokov oziroma 24 mesečni odlog plačila).

Odlog oz. obročno plačilo je možno do največ 24 mesecev, predložiti pa je potrebno ustrezen instrument zavarovanja ali pa dovoliti vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register. Več podatkov in obrazec najdete na sledeči povezavi: FURS – odlog – zavarovanje.

  • Obročno plačilo davka v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave (največ 60 mesečnih obrokov).

V tem primeru je potrebno priložiti pravnomočni sklep o potrjenem sporazumu o finančnem prestrukturiranju ali sklep o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi. Tudi tu se ne ugotavljajo se kriteriji za nastanek hujše gospodarske škode. VELJA LE ZA SREDNJA in VELIKA PODJETJA.

OMEJITVE GLEDE DAVKOV, KI JIH JE DOVOLJENO ODLOŽITI ALI ZANJE DOVOLITI OBROČNO ODPLAČEVANJE

Odlog in obročno odplačevanje po 102. in 103. členu ZDavP-2 ni dovoljeno za naslednje obveznosti:

  • akontacije davka
  • davčni odtegljaj
  • prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  • prispevke za zdravstveno zavarovanje
  • obveznosti, za katere davčni organ opravlja samo izvršbo in ne vodi knjigovodskih evidenc o odmeri teh obveznosti
  • globe in stroške postopka o prekršku
  • obveznosti, na katere v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, učinkuje postopek zaradi insolventnosti

SARTI