PKP5 je objavljen – glavne točke novega zakona

Pa ga imamo, besedilo zakona PKP5 je objavljeno, čakamo le še objavo v Uradnem listu :-) Pa si poglejmo kaj točno prinaša zakon, predvsem se bomo osredotočili na ukrepe, ki se tičejo podjetij in samozaposlenih:

MESEČNI TEMELJNI DOHODEK ZA SAMOZAPOSLENE

Mesečni temeljni dohodek (MTD) se izplača vsem samozaposlenim, ki so imeli registrirano dejavnost najmanj od 1.septembra 2020 ter jim bodo prihodki v letu 2020 upadli za vsaj 20% v primerjavi z letom 2019. V kolikor s.p. ni odprt celo leto 2019 se primerjajo povprečni mesečni prihodki. Upravičeni pa so tudi tisti samozaposleni, ki v letu 2019 niso poslovali, a se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020.

MTD bodo samozaposleni prejeli v višini 1100eur, samozaposleni v kulturi, ki imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije 700eur ter kmetje, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 940 eur na mesec za 3 mesece (oktober, novemeber in december 2020). Zakon predvideva tudi možnost podaljšanja ukrepa.

Prav tako kot v prejšnjem paketu pomoči, se bo tudi tokrat preko aplikacije na FURS-u predložila izjava o nezmožnosti opravljanja dejavnosti oz. bistveno zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti.

DELNO POVRNJEN IZGUBLJEN DOHODEK ZA SAMOZAPOSLENE ZARADI ODREJENE KARANTENE ALI VIŠJE SILE

Zakon predvideva delno povrnjen izgubljen dohodek samozaposlenim, kmetom ali družbenikom poslovodnim osebam zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole. slednje velja za otroke do 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Višina nadomestila znaša 250eur za 10 dni oz. za eno odrejeno karanteno, 500eur za 20dni ali 750 eur za 1 mesec. Delno povrnjen izgubljen dohodek je oproščen vseh davkov in prispevkov ter se izključuje z MTD-jem, kar v praksi pomeni, da v kolikor upravičenec prejema MTD ter je v vmesnem času opravičen tudi do delne povrnitve izgubljenega dohodka, se mu MTD nakaže v sorazmernem deležu, zmanjšanemu za prejet delno povrnjen izgubljen dohodek.

Nadomestilo prejmejo vsi, ki so potovali v države na zelenem ali oranžnem seznamu, po vrnitvi v RS pa je država na rdečem seznamu in jim je zaradi tega odrejena karantena, ali če mu je odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole.

Vloge za izplačila delnega povrnjenega dohodka se bodo tako kot za MTD oddajale preko informacijskega sistema FURS.

DELNO POVRAČILO NADOMESTILA ZA ČAKANJE NA DELO

Ukrep delnega povračila nadomestil za čakanje na delo se podaljšuje do konca leta 2020, z možnostjo podaljšanja do konca junija 2021. Delavec je upravičen do 80% nadomestila plače, ki pa ne sme biti nižje od minimalne plače (v primeru, da se mu je plača znižala na račun krajšega delovnega časa, se nadomestilo izračuna na podlagi zadnjih 3 mesecev pred določitvijo krajšega delovnega časa).

Delodajalec je upravičen do 80% povračila nadomestila, vključuje pa nadomestilo ter prispevke za socialna zavarovanje iz BRUTO I (BRUTO II prispevki 16,1% je strošek delodajalca).

Delodajalec v primeru uveljavljanja delnega povračila nadomestila ne sme odrejati nadurnega dela, prav tako ne sme začeti postopka odpovedi delavcu v času prejemanja nadomestila! Pogoj za pridobitev povračila je upad prihodkov za vsaj 20% v primerjavi z letom 2019.

Vloge se tudi tokrat oddajajo preko ZRSZ portala zadelodajalce.si, delodajalec pa mora priložiti oceno upada prihodkov.

NADOMESTILO PLAČ ZARADI ODREJENE KARANTENE ALI NEMOŽNOSTI OPRAVLJANJA DELA ZARADI VIŠJE SILE ZARADI OBVEZNOSTI VARSTVA

Zakon predvideva tudi nadomestilo plač delavcem, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati svojega dela, prav tako dela ni mogoče organizirati od doma. V kolikor želi delodajalec uveljavljati pravico do nadomestila plače za delavca, mora predložiti tudi izjavo, v kateri izjavi, da dela ne more organizirati od doma. Obstajajo pa razlike v višini nadomestila, in sicer:

  • v kolikor prihaja delavec iz držav na zelenem ali oranžnem seznamu in mu je ob povratku ob prehodu meje v Republiki Sloveniji odrejena karantena zaradi prihoda z območja z visokim tveganjem za okužbo je nadomestilo v višini 80% plače,
  • v kolikor mu je bila odrejena karantena po stiku ali sumu stika z okuženo osebo je nadomestilo v višini 80% plače,
  • v kolikor mu je bila odrejena karantena po stiku ali sumu stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca je nadomestilo plače 100%.

Tukaj pa je pomembno omeniti še, da delavec NI UPRAVIČEN do nadomestila plače, v kolikor mu je odrejena karantena, zaradi prihoda z območja z visokim tveganjem za okužbo zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu.

Izjeme so le:

  • smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
  • smrt staršev (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj),
  • rojstvo otroka,
  • vabilo na sodišče.

Delavec mora delodajalcu najpozneje en dan pred odhodom predložiti pisno izjavo, iz katere izhaja, da odhaja v državo na rdečem seznamu zaradi predhodno naštetih osebnih okoliščin. V tem primeru je delavec upravičen do 50% nadomestila plače, ki pa ne sme biti nižje od 70% minimalne plače.

Hkrati zakon predvideva tudi nadomestilo za delavce starše oz. skrbnike, ki zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca, šole ali socialno varstvene storitve vodenja in varstva, ne morejo opravljati svojega dela. Sem se štejejo otroci do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca. Nadomestilo je v tem primeru 80%.

Omenjena nadomestila bodo v celoti refundirana. Velja pa ta ukrep od 1. oktobra za nadomestila v primeru odrejene karantene oz. od 1. septembra za nadomestila zaradi karantene ali višje sile, ki je posledica obveznosti varstva ter trajajo najkasneje do 31. decembra 2020, z možnostjo podaljšanja za 6 mesecev.

Vse vloge za povračila se bodo tudi tokrat oddajale preko portala ZRSZ zadelodajalce.si

NADOMESTILO ZA KRATKOTRAJNO ODSOTNOST ZARADI BOLEZNI

Novost je tudi nadomestilo za kratkotrajno odsotnost zaradi bolezni, kar v praksi pomeni, da je delavec lahko do 3 dni odsoten z dela zaradi bolezni, brez obiska in potrdila zdravnika, v tem času pa se ne sme oddaljiti od svojega kraja bivanja ter seveda ne sme opravljati pridobitne dejavnosti. Prvi dan odsotnosti mora delavec delodajalca pisno (ali elektronsko) obvestiti o odsotnosti. Delavec upravičen do nadomestila v višini 80% plače. ZZZS pa povrne omenjeno nadomestilo delodajalcu najpozneje v 60 dneh po predložitvi njegove zahteve za povračilo nadomestila. Sam postopek vlaganja zahtev, bo predložil ZZZS.

Omenjeni ukrep velja do konca leta 2020, vlada pa ga lahko podaljša za 6 mesecev.

Upamo, da so vam izsledki zakona koristili in da vam bo pomoč države v teh kriznh časih omogočala lažje in boljše poslovanje v bodoče!

Srečno.

Laura Avsec

SARTI